DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Vyhledávání a identifikace nadání (pro školní koordinátory péče o nadání) MS Teams - on line
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-46048/2020-5-110
Číslo programu:Q70-51-13-212
Datum konání:13. a 15. prosince 2021, 14.00 - 17.30
Místo konání:NPI ČR České Budějovice, Hlinsko 49
Místnost:
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Organizační garant:Ing. Ivana Longinová, DiS., ivana.longinova@npi.cz, 777 745 924


Komu je program určen

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení, výchovní poradci


Popis programu

Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program navazuje na systematický úvod do problematiky péče o nadání ve škole. Představuje účastníkům problematiku vyhledávání a identifikace nadání jako klíčovou oblast systému péče o nadání ve škole.   Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, procesu identifikace nadání a napomůže jim v tom, jak tento proces nastavit a jak v něm participovat. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy projevů nadaných žáků, typologií nadaných žáků, metodami pedagogické identifikace nadání, spoluprací s poradnou na diagnostice nadání, komunikací problematiky vyhledávání nadání s rodiči, kolegy a vedením školy. Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít systematicky rozvíjet oblast identifikace nadání a začlenit ji do budovaného sytému péče o nadání ve škole.

Použité metody:

Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

  • Projevy nadaného dítěte a žáka.
  • Typologie nadaných žáků.
  • Metody pedagogické diagnostiky nadání.
  • Checklisty a pedagogické diagnostické škály.
  • Portfolia žáka.
  • Úlohy vhodné pro diagnostiku nadání.
  • Výsledky aktivit, soutěží a zájmy žáka.
  • Spolupráce s PPP – psychologická a speciálně pedagogická diagnostika nadání.
  • Mensa a identifikace nadání.
  • Komunikace problematiky vyhledávání a identifikace nadání s kolegy, rodiči a vedením školy.


Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit